#


Gitane Steel No3

Gitane No3 Frame

Gitane No3

Gitane No3 Hub

Gitane Steel No3 Front

Gitane No3 Crank

Gitane No3 Steel

Gitane No.3 Antrieb>

Gitane No.3 Bar

Gitane No.3 HR

Gintane No.3 Finish